การใช้งานคีย์บอร์ด How to use keyboard

 แป้นพิมพ์ (Keyboard)

 

แป้นพิมพ์ หรือ (Keyboard) เป็นส่วนหนึ่งของไมโครคอมพิวเตอร์ ที่เราจะต้องใช้บ่อย ถ้าเราแยกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ก็จะมีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ

1. หน่วยรับข้อมูล หรือ Input Unit

2. หน่วยประมวลผลหรือ Processing Unit

3. หน่วยแสดงข้อมูล หรือ Output Unit

หน่วยที่รับข้อมูลก็ได้แก่ เมาส์ (Mouse) แป้นพิมพ์ (Keyboard) กล้องดิจิตอล เครื่องสแกน (Scanner)และฯลฯ

หน่วยประมวลผล หรือ CPU (Central Pocessing Unit)

หน่วยแสดงข้อมูล ได้แก่ จอภาพ (มอนิเตอร์ (Monitor)) เครื่องพิมพ์ (Printer)และฯลฯ

แป้นพิมพ์มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่จะพิมพ์คำสั่ง เพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จึงน่าจะรู้องค์ประกอบของแป้นพิมพ์ และปุ่มหรือแป้นต่าง ๆ ว่าทำหน้าที่อะไร

ถ้าเราแบ่งแป้นพิมพ์ (keyboard) แบ่งออกได้ 3 ส่วนคือ
1. คีย์พิเศษ (Function Key)
2. คีย์ตัวเลข (Numeric Key)
3. คีย์อักขระ (Character Key)

คีย์พิเศษ (Function Key) ประกอบไปด้วย แป้น F1ถึง F12 แป้น F1 มักเป็นแป้นบอกวิธีใช้โปรแกรมนั้นๆ หรือ Help ส่วนแป้นอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรแกรม หรือบางโปรแกรมเราสามารถกำหนดค่าแป้น หรือคีย์พิเศษเหลานี้ ได้ตามความต้องการแป้นคีย์พิเศษ มักจะอยู่แถวบนสุดของแป้นพิมพ์

คีย์ตัวเลข (Numeric Key)  เป็นกลุ่มแป้นพิมพ์ด้านขวาสุดจะเรียกว่า Numeric & Edit Key โดยเรามาศึกษากลุ่มแป้นพิมพ์ Numeric Key ก่อน หรือ กลุ่มแป้นตัวเลขซึ่งประกอบด้วยเลข 0-9 ถ้าสังเกตจะเห็นว่าแป้นพิมพ์ทั้งชุดจะวางตัวเลขเหมือนเครื่องคิดเลข และมีแป้นอื่นร่วมคือ Num Lock ใช้สำหรับกดเพื่อให้สามารถใช้ตัวเลขได้ ถ้าเราสังเกตสักนิดจะเห็นว่าสถานะของ Num Lock ทำงาน กดตัวเลขไหนก็จะเป็นตัวเลขนั้น โดยสังเกตจากไฟแสดงที่ มุมขวาตรง Num Lock

 แป้น / ( Slack) เป็นแป้นให้เครื่องหมายหาร คงแตกต่างจากเครื่องคิดเลขบ้างในลักษณะที่ไม่ใช้เครื่องหมาย ¸ (หาร) แบบทั่วไป
แป้น * (ดอกจัน) เป็นแป้นให้เครื่องหมายคูณ
แป้น – (ลบ) เป็นแป้นให้เครื่องหมายลบ
แป้น + (บวก) เป็นแป้นให้เครื่องหมายบวก
แป้น Enter หมายถึง รับคำสั่งหรือผลลัพธ์
แป้น . (จุด) หมายถึงให้เครื่องหมายจุด รวมทั้งจุดทศนิยม
แป้น Num Lock ถ้าไม่ได้ใช้แป้นค่าตัวเลขจะไม่แสดงแต่จะแสดงคำสั่งที่อยู่ด้านล่างของแป้น เช่นกด 6 ก็จะให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไป 1 อักขระ

เลื่อนมาอีกนิดทางซ้ายมือ จะเห็นกลุ่มปุ่มแป้นอยู่ 13 ปุ่ม ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Numeric & Edit Key กลุ่มนี้คือกลุ่ม Edit Key ประกอบด้วย

แป้น Print Screen สั่งพิมพ์ตัวอักษรหรือภาพที่เห็นในหน้าจอ ออกมาทางเครื่องพิมพ์
แป้น Scroll Lock มักกำหนดค่าด้วยโปรแกรมแต่ละโปรแกรม หรือใช้ขัดจังหวะในการทำงาน
        ไฟ Scroll Lock มักจะอยู่แถวเดียวกับไฟ Num Lock และ Scroll Lockและ Caps Lock
แป้น Pause หมายถึงหยุด ในกรณีที่ข้อความกำลังไหลในหน้าจอหรือ หยุดเครื่องพิมพ์              
         ปัจจุบันแป้นพิมพ์สมัยใหม่ได้ตัดปุ่มทั้ง 3 ดังกล่าวออกแล้ว
แป้น Insert หมายถึง แทรกข้อความเพิ่ม มักใช้ในโปรแกรม Words หรือ Dos ถ้าไม่กดปุ่ม     
         Insert ก่อนจะทำให้เกิดการพิมพ์ทับข้อความที่มีอยู่แล้ว ในกรณีอยู่ที่ โปรแกรม Words ถ้า
         ดูที่ Status Bar จะแสดงสถานะ OVR หรือ Insert ขึ้น
แป้น Home หมายถึง ย้ายไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัด กรณีใช้ร่วมกับ Ctrl + Home เท่ากับย้ายไป
         จุดเริ่มต้นของเอกสาร
แป้น End หมายถึง ย้ายไปจุดสุดท้ายของบรรทัดในกรณีที่ใช้ใน Words Ctrl + End เท่ากับย้าย
         ไปสุดท้ายของเอกสาร
แป้น Page Up ย้ายตำแหน่งเคอร์เซอร์ขึ้นไปด้านบนทีละ 1 หน้า
แป้น Page Down ย้ายตำแหน่งเคอร์เซอร์ลงไปด้านล่างทีละ 1 หน้า

มองลงด้านล่างของกลุ่ม Numeric & Edit Key จะเห็นกลุ่มแอโรคีย์ มีอยู่ 4 ปุ่ม
แป้นลูกศร ชี้ขึ้นข้างบน ­ เลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นไป 1 บรรทัดทุกครั้ง
แป้นลูกศรชี้ลงมา ¯ เลื่อนเครอ์เซอร์ลงมา 1 บรรทัดทุกครั้ง
แป้นลูกศรชี้ไปทางซ้าย ¬ เลื่อนคอร์เซอร์ไปทางซ้าย 1 ตัวอักษร
แป้นลูกศรชี้ไปทางขวา ® เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางขวา 1 ตัวอักษร

คีย์อักขระ (Character Key)  กลุ่ม Character Key กลุ่มนี้มีแป้นเยอะมาก กลุ่มนี้จะเหมือนกับพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การวางแป้นพิมพ์เหมือนกันหมด เป็นมาตรฐาน จะแตกต่างจากแป้นพิมพ์ดีดก็เพียงแต่ว่าจะมีแป้นพิเศษต่าง ๆ เพิ่มเข้ามา เริ่มจากด้านซ้ายมือบนสุด

แป้น Escape (Esc) มีหน้าที่ช่วยในการแก้ไขสถานการณ์ เช่น ทำอะไรผิดก็กด Escape ตลอดจน
         การใช้ออกจากโปรแกรมต่าง  ๆ
แป้น  ~Accent Switch ใช้เปลี่ยนสลับภาษาไทย-อังกฤษ โดยกดแล้วสังเกตที่ Task Bar ของจอ
         คอมพิวเตอร์จะแสดง Th หรือ En
แป้น Tab ทำหน้าที่เลื่อนจังหวะการพิมพ์ออกเป็นระยะ เช่น ย่อหน้า เว้นช่อว่างในการทำตาราง
แป้น Caps Lock ใช้ยกแคร่ถาวร กรณีใช้อักขระภาษาอังกฤษตัวใหญ่ ภาษาไทยจะเป็นตัวอักษร
         แป้นบนหมด Caps Lock จะมีไฟแสงสว่างแสดงเสมอ
แป้น Shift ทำหน้าที่ยกแคร่ชั่วคราว ใช้ได้เฉพาะขณะกดแช่แป้น มีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา
แป้น Control (ctrl) ใช้ร่วมกับแป้นอื่นโดยกดแช่ไว้แล้วกดแป้นอื่นแล้วปล่อยพร้อมกัน มีทั้งฝั่ง
         ซ้ายและฝั่งขวา
แป้น Windows หมายถึงการเรียกใช้เมนูเริ่มต้นของโปรแกรม Windows มีลักษณะเหมือนกับการ
         นำเมาส์ไปคลิกที่ ปุ่ม start
แป้น Alternate (Alt) ใช้ร่วมกับแป้นอื่น ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรแกรม เราจะใช้แป้น Control +
         Alternate + delete เป็นการ Reset เครื่อง
แป้น Space Bar ใช้ในการเคาะเว้นวรรค
แป้นที่ใหญ่ที่สุด คือ Enter  หมายถึง รับคำสั่ง หรือปัดแคร่
แป้น Back Space ใช้เลื่อนเคอร์เซอร์ ลบตัวอักษรทางด้านซ้ายมือทีละ 1 ตัวอักษร หรือเลื่อน
         เคอร์เซอร์ไปด้ายซ้าย 

เคล็ดลับการใช้แป้นพิมพ์อย่างปลอดภัย

การใช้แป้นพิมพ์อย่างถูกต้องเหมาะสมช่วยให้หลีกเลี่ยงอาการปวดหรือบาดเจ็บที่ข้อมือ มือ และแขนได้ โดยเฉพาะถ้าใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ เคล็ดลับบางประการต่อไปนี้ช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ ได้
1.  วางแป้นพิมพ์ที่ระดับข้อศอก แขนส่วนบนควรปล่อยตามสบายที่ข้างลำตัว
2.  จัดแป้นพิมพ์ให้อยู่ตรงกลางข้างหน้า ถ้าแป้นพิมพ์มีแป้นพิมพ์ตัวเลขด้วย สามารถใช้แป้นเว้นวรรคให้เป็นจุดศูนย์กลาง
3.  พิมพ์โดยให้มือและข้อมือลอยอยู่เหนือแป้นพิมพ์ เพื่อให้สามารถุเอื้อมส่วนแขนทั้งหมดไปถึงแป้นที่อยู่ไกลได้แทนการเหยียดนิ้ว
4.  หลีกเลี่ยงการพักฝ่ามือหรือข้อมือบนพื้นใดๆ ในขณะพิมพ์ ถ้าแป้นพิมพ์มีที่พักฝ่ามือ ให้ใช้ในช่วงที่หยุดพิมพ์แล้วเท่านั้น
5.  ขณะพิมพ์ ให้แตะเบาๆ และรักษาระดับข้อมือให้ตรง
6.  เมื่อไม่ได้พิมพ์อยู่ ให้พักแขนและมือ
7.  ให้หยุดพักการใช้คอมพิวเตอร์ช่วงสั้นๆ ทุก 15 ถึง 20 นาที

แบบทดสอบเรื่องแป้นพิมพ์

ขอขอบคุณที่มาจาก: http://windows.microsoft.com/th-TH/windows-vista/Using-your-keyboard

Advertisements

6 responses to “การใช้งานคีย์บอร์ด How to use keyboard

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s