การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.2

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                                                                 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา ง 22102                                                                                            เวลา  40  ชั่วโมง/ปี

ศึกษาและอธิบายหลักการทำงานเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  สามารถนำกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน มีทักษะในการค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีคุณธรรมและมีจริยธรรม เลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานและประสิทธิภาพของงานที่จะได้รับ

โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์  เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล    การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ตัวชี้วัด

ง 3.1      ม.2/1      ม.2./2     ม.2/3      ม.2/4

รวม  4  ตัวชี้วัด

โครงสร้างรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ลำดับที่

ชื่อหน่วยการเรียน

มาตรฐานการเรียนรู้ /ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

ทักษะในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต 1.1   ม.2/1        ม.2/2   ม.2/3 การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จะต้องมีทักษะกระบวนการทำงาน  และรู้จักใช้ทักษะในการแสวงหาความรู้ การจัดการกระบวน การแก้ปัญหาในการทำงาน และมีจิตสำนึกในการทำงานและการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

4

 5

2

การจัดและตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน 1.1   ม.2/1        ม.2/2   ม.2/3 การเรียนรู้หลักการจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน จะช่วยให้สามารถนำความรู้
มาสร้างกระบวนการจัดการภายในบ้านได้อย่างมีขั้นตอน มีกระบวนการแก้ปัญหาและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน ส่งผลให้เกิดทักษะในการทำงานที่ดีและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

5

 5

3

เครื่องดื่มและการบริการ 1.1   ม.2/1        ม.2/2   ม.2/3 ในการเตรียม ประกอบ จัด ตกแต่ง และบริการเครื่องดื่ม ควรศึกษาหาความรู้มาพัฒนางาน โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน รู้จักเลือกใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

6

 10

4

งานช่างในบ้าน 1.1   ม.2/1        ม.2/2   ม.2/3 การเรียนรู้งานช่างพื้นฐานภายในบ้าน สามารถนำความรู้มาซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้านได้โดยการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงาน และใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

6

 10

5

การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งบ้านจากวัสดุในโรงเรียน หรือท้องถิ่น 1.1   ม.2/1        ม.2/2   ม.2/3 การประดิษฐ์สิ่งของเพื่อใช้สอยหรือตกแต่ง แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ และฝึกใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และคุ้มค่า

5

 10

6

การเลี้ยงสัตว์ในบริเวณบ้าน 1.1   ม.2/1        ม.2/2   ม.2/3 การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ที่ต้องการเลี้ยง จะช่วยให้สามารถดูแลสัตว์ได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับชนิดของสัตว์ และสามารถใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการ
ทำงานและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า

4

 10

7

การสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยกระบวนการเทคโนโลยี 2.1   ม.2/1        ม.2/2   ม.2/3        ม.2/4 กระบวนการเทคโนโลยีสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีความประหยัดในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

6

 10

8

การเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อการเข้าสู่อาชีพ 4.1   ม.2/1        ม.2/2   ม.2/3 การเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมต่างๆ  เพื่อให้เกิดทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพที่สนใจและมีความถนัด

4

 10

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s