1065113 หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา

1.PowerPoint หลักทฤษฎีการบริหาร

2.เอกสารประกอบการสอนหลักทฤษฎีและกระบวนการจัดการศึกษา

3.เอกสารคู่มือบริหารโรงเรียน
001 กลุ่มบริหารงานวิชาการไฟล์1
001 กลุ่มบริหารงานวิชาการไฟล์2
001 กลุ่มบริหารงานวิชาการไฟล์3
002 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
003กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
004 กลุ่มบริหารงานทั่วไปไฟล์1
004 กลุ่มบริหารงานทั่วไปไฟล์2
004 กลุ่มบริหารงานทั่วไปไฟล์3

4.แจ้งบทความวิชาหลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบทความ
– รูปแบบเอกสารตัวอย่างการทำบทความวิชาหลักการทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา
-รายชื่อผู้ที่ส่งงานและถูกรวบรวมเป็นเล่มไว้แล้ว

5.เล่มบทความทางการศึกษา
5.1 ดาวน์โหลดปกบทความทั้งห้อง

6.ไฟล์นำเสนองานแต่ละกลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการบริหาร.ทฤษฎีและวิวัฒนาการของทฤษฏี
กลุ่มที่ 2 องค์การและการจัดองค์การรูปแบบต่าง ๆ
กลุ่มที่ 3 ระบบและกระบวนการบริหารการจัดการศึกษายุคใหม่
กลุ่มที่ 4 บริบทและแนวโน้มในการจัดการศึกษา
กลุ่มที่ 5 โครงสร้างการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มที่ 6 แนวคิดทางการบริหาร โดยเน้นการกระจายอำนาจการบริหาร‏
กลุ่มที่ 7 การบริการแบบมีส่วนร่วมและการบริหารโดยองค์คณะบุคคล
กลุ่มที่ 8 การบริหารโดยใช้โรงแรียนเป็นฐาน
กลุ่มที่ 9 ทักษะในการบริหาร ระดับของผู้บริหาร 3 ระดับ
กลุ่มที่ 10 ทฤษฎีการบริหาร
กลุ่มที่ 11 ภาระงานของผู้บริหารในโรงเรียน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s